امروز شنبه 22 خرداد 1400
sharifriyaziat.cloob24.com
0

  فصل اول - بخش اول: مجموعه ها - تمرینات


1- اگر آیا عضوی در C وجود دارد که در D نباشد؟

2- مجموعه{ M={1,2,3,….20 را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیرید. آنگاه زیر مجموعه هایی از همه عضوهای M را به ترتیب زیر مشخص کنید.
الف) زیر مجموعه ای که اعضای آن اعداد فرد باشد.
ب) زیر مجموعه ای که اعضای آن بر 3 بخش پذیر باشد.
ج) زیر مجموعه ای که اعضای آن از 10 بزرگتر باشد.
د) زیر مجموعه ای که اعضای آن از 7 کوچکتر باشد.


3- کدامیک از مجموعه های زیر با پایان کدامیک و بی پایان است.
مجموعه اعدد طبیعی فرد، مجموعه اعداد صحیح زوج، مجموعه اعداد اول و زوج


4– اجتماع هر دسته از مجموعه های زیر را تعیین کنید.

الف)A={2 , 3 ,7}

B = {1 , 2 , 6}

ب) A={a , b , c }

B ={c , d , e}

5– آیا همیشه ؟ چرا؟

6- در شکل رو به رو A ∩B , B ∩A را سایه بزنید.
A∩B∩C برابر چه مجموعه ای است؟7- اگر A زیر مجموعه B نباشد و B همه زیر مجموعه ی A نباشد هر کدام از احکام زیر که درست است با نماد و هر کدام نادرست است با نماد × مشخص کنید.
الف)

ب)
ج)

د)
ه‍)


8 - اگر داشته باشیم { C={a,e},B={b,d,d},A={a,b,c,d درستی تساویهای زیر را تحقیق کنید.


9- در تمرین 8 مجموعه های B-C , A-C , A-B را بنویسید.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه