امروز شنبه 22 خرداد 1400
sharifriyaziat.cloob24.com
0

1 – حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید.

(-الف) (3-)×(3-) ×(3
(-ب) (2/0-) ×(2/0-) ×(2/0-) ×(2/0
ج) 1/0×1/0×1/0×1/0×1/0
(-1/2) (-1/2) (-1/2) (-1/2)(د


2- هر کدام از احکام زیر را که درست است با نماد P و هر کدام که نادرست است با نماد × مشخص کنید.

(m4 +n2 )/m 2= m 2+ (n/m)2 53 + 73 = (5 +7)3الف)
(2m + 3n) 2= 4m 2× n2(11- 4)3 +113 - 43ب)
(va × b)2 = 49 a2 b24a 2+ 9b2 =(2a + 3b)2ج)

3 – اعداد زیر را به صورت توان منفی بنویسید.
الف) 0000001/0

ب)000000002/0
ج)000125/0

د)00007/0

4– اگر0<1 ؟ a بزرگتر است یا 2 a ، 7 a بزرگتر است یا8

5– به جایچه عددی را باید بنویسیم تا تساوی7 2k = ×7k درست باشد؟


6 – ب.م.م و ک.م.م هر یک از زوجهای زیر را از راه تجزیه بدست آورید.
(72,48)(456,288)

تمرین تکمیلی: (با پاسخ) بخش سوم
1 – حاصل عبارات زیر را بدست آورید:

-3 -2 =>-3-2 =-(3)-2 = -(1/3)2 = -1/9

-3 / 4-1 =>-3 / 4-1 = -3/(1/4)=-12

7-2 => 7-2=(1/7)2 = 1/49

-7(-3)0 => -7(-3)0=-7(1)=-7


2- مقدار x را حساب کنید.

16 x=32 =>16 x=32 =>(2 4) x = 25 => 24x =>4x=5 => x=5/4


3 – حاصل عبارات زیر را بدست آورید:  تست های کنکوری:

1- از معادله 162x-1= 83x +1مقدار x کدام است؟

1) 7

2) -7

3) 4

4)4-


2 – کوچکترین مخرج مشترک برای دو کسر با مخرج های 126،168 چه عددی است؟
1) 336

2) 378

3)504

4)672


3 – حاصل (5/1) ٪ (4/45) کدام است؟
1) 5

2) 10

3) 5/12

4) 25


4- کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 60 و 72 چند واحد از بزرگترین مقسوم علیه آن بیشتر است؟
1) 38

2) 348

3)358

4)328


5- اگر بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد برابرb=3*2k+1* 5k+1 , a=2k-1 *32*5k-1

300 باشد، K چند است؟

1) 3

2) 2

3)4

4)5


6- کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 24و36 چند واحد از بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن بیشتر است؟
1) 48

2)54

3)60

4)72


7- ربع عدد3- (2) کدام است؟
1) 8/1

2) 16/1

3) 32/1

4) 64/1


8- نسبت بزرگترین مقسوم علیه مشترک به کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 45 و 60 کدام است؟
1) 15/1

2) 12/1

3) 18/1

4) 32/1


9- حاصلکدام است؟

1) 7

2)5/3

3)75/1

4)1


10- بزرگترین مقسوم علیه مشترک اعداد 330و120و270 کدام است؟
1) 6

2) 12

3) 20

4) 30


سوالجوابسوال جواب
1263
2373
3482
4292
51104
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه