امروز شنبه 22 خرداد 1400
sharifriyaziat.cloob24.com
0


  فصل اول - بخش دوم: مجموعه های هم ارز(تمرینات و تست های کنکوری)

تمرینات
1 – مجموعه اعداد طبیعی فرد و زوج را در دو سطر بنویسید و نشان دهید که این دو مجموعه هم ارزند.

2 - هر کدام از احکام زیر را که درست است با نماد و هر کدام را که نادرست است با × مشخص کنید.
الف) مجموعه {1و0و1-} نسبت به عمل جمع بسته است.
ب) مجموعه {1و0و-1} نسبت به عمل ضرب بسته است.
ج) مجموعه اعداد طبیعی نسبت به عمل تفریق بسته است.
د) مجموعه z نسبت به عمل ضرب بسته است.


3 – هر کدام از احکام زیر که درست است با نماد و هر کدام نادرست است با نماد × مشخص کنید.
الف- مجموعه های N و E هم ارزند.
ب) مجموعه های N و W هم ارزند.


4 - هر کدام از احکام زیر را که درست است با نماد و هر کدام که نادرست است با × مشخص کنید:

الف)E = N O

ب) = O ∩ E

E ∩ N = N ( ج

د) E = N N  تست های کنکوری: بخش دوم


1 – کدام گزینه در مورد مجموعه اعداد طبیعی فرد و زوج نادرست است؟
1) مجموعه اعداد فرد نسبت به عمل جمع بسته است
2) مجموعه اعداد فرد نسبت به عمل ضرب بسته است
3) مجموعه اعداد زوج نسبت به عمل جمع بسته است
4) مجموعه اعداد زوج نسبت به عمل ضرب بسته است


2 – مجموعه اعداد طبیعی N، اعداد حسابی w و اعداد صحیح z بوده است. نتیجه نادرست کدام است؟
1)W (N W)

2)W (N ∩ W)

3)W (W Z)

4) W (N ∩ Z)


3 – اگر A و B دو زیر مجموعه از اعداد طبیعی، A متناهی (با پایان) و B نامتناهی (بی پایان) می باشد، کدام مجموعه الزاماً نامتناهی (بی پایان) است؟
1)' B ' A

2) ' A ∩ B
3) ' B A

4)' A' ∩ B


4 – اگر A مجموعه ارقام زوج طبیعی بین 1 تا 10 و مجموعه اعداد اول بین 1 تا 10 می باشد. مجموعه چند زیر مجموعه از مجموعه بیشتر دارد؟
1) 96

2) 126

3)48

4)98


5 – کدام مجموعه زیر تهی است؟
1) مجموعه اعداد طبیعی فرد بین 8 و10
2) مجموعه اعداد طبیعی زوج بین 9 و 11
3) مجموعه اعداد طبیعی مضرب 3 بین 13 و 15
4) مجموعه اعداد طبیعی مضرب 3 بین 14 و 16


6 – مجموعه A={106 + 1 , -106 , 10 7}با کدام یک از مجموعه های زیر در تناظر یک به یک است؟

{-6 , -7}(1
{1,2,3,4,7}(2
{4,7,8}(3
{1,6,7,8}(4

7- اگر مجموعه مرجع مجموعه ی اعداد طبیعی ,B={2,4,7}, A={n|n≥5}آنگاه B ' A برابر کدام است؟

1){1,2,3,4,5,7}

3){1,2,3,4}
2){1,2,3,4,7}

4){1,2,3,4}


سوالجوابسوال جواب
1163
2372
318
429
5310
 
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه