امروز شنبه 22 خرداد 1400
sharifriyaziat.cloob24.com
0


1 – به سؤالات زیر پاسخ دهید.


الف) اگر a عدد مثبتی باشد، کوچکترین و بزرگترین عضو مجموعه {a / 2 , a / 3 , a /5 , a/ 7} کدام است؟

ب) از دو کسر مثبت که مخرجهای مثبت دارند، کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر باشد.

     ج) اگر مخرج کسر مثبتی را در عددی ضرب کنیم آن کسربزرگترمی شود.
کوچکتر
     و) اگر صورت و مخرج کسری را در عددی غیر صفر ضرب کنیم کسر تغییر نمی کند
تغییر می کند


2 - به صورت اعشاری بنویسید.

(n N) , 10-n , 10-10 , 10-8


3 – از کسرهای زیر کدام مولد عدد اعشاری تحقیقی و کدام مولدعدد اعشاری متناوب ساده و کدام متناوب مرکب است؟ پس از تحقیق عدد اعشاری هر یک را بنویسید.

7 /40(الف     
3 /35
7 /11
0.25/3


4- اعداد اعشاری زیر را به صورت کسر متعارفی بنویسید.
الف) 06/0

ب) 76565/0
د) 3737/2

ه ) 3777/2


5- کسر متعارفی مساوی هریک از اعداد اعشاری زیر را بنویسید.


 

6- چهار عدد گویا بین دو عدد گویای 2/1 و 4/1 بنویسید.

 

7- به صورت نماد علمی بنویسید:
واحد جرم اتمی:

عددآووگادرو:

بارپروتون:

 

8- گویا یا اصم بودن اعداد زیر را تعیین کنید:

1)6

2)0/4343

3)Π

4) - 5/6

5) 2/9


 

تمرین های تکمیلی:‌ با پاسخ:
1- 8 عدد گویا بین 3 /2 ,4/3 قرار بدهید.
صورت و مخرج کسر 3/2 را در 40 و صورت و مخرج 4/3 را در 30ضرب می نماییم.


 

 

می بینید که اعداد گویای 120 /81 و. 120/89 بین دو عدد گویای 3/2 و 4/3 واقع می باشند.

 

2- بین هر دو عدد گویا، سه عدد گویا پیدا کنید.
48،49 

 

3 – مقدار کسرهای زیر را به ازای n=1,2,3,4 به صورت کسرهای اعشاری درآورید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- اگر3:4= x / y باشد مقدار عبارت(x-2y) / (x + 2y) را بیابید.


ترکیب نسبت در صورت و تفصیل نسبت در مخرج انجام شده است.


 

5 – y با عکس مجذور x‌ متناسب است اگر y=16 آنگاه x=1 است، حال x=8 است. آنگاه y چقدر خواهد بود؟ 

 

6- کوچکترین و ساده ترین کسر را بیابید که خارج قسمت آن بر هر یک از کسرهای زیر عدد صحیح باشد.
کوچکترین مضرب مشترک بین صورتهای سه کسر را صورت کسر و بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین مخرجها را مخرج کسر می نویسیم.

6/7 = 5/14 =10/21


7 /30عدد مطلوب می باشد.

6 5 = 30 => 30 10 =30 =>30= ک.م.م
7∩14 = 7 => 7 ∩ 21 = 7 => 7 = ب. م.متست های کنکوری: بخش چهار

1- کسر تحویل ناپذیرa /b برابر کسر462/594 است، a+b کدام است؟
1) 14

2)15

3)16

4)17


2 – حاصل می شود؟
1) 24/0

2)

3)

4)3/0


     3- حاصلبرابر است با:

1)37
2)(3/2) 7
3)(2/3)7
4)27


4- تفاضل صورت از مخرج کسر متعارفی مولد عدد اعشاری 38/0 به کدامیک از اعداد زیر بخش پذیر است؟
1) 17

2) 5

3) 6

4)11


5- حاصل عبارت کدام است؟
1) 7/4

2) 8/7

3) 7/16

4) 7/8


6- کسر مولد کدام است؟
1)97/136

2)99/136

3)99/137

4)137/97


7- اگر N,Z,Q,R به ترتیب مجموعه اعداد طبیعی،صحیح، گویا و حقیقی باشندف کدام رابطه نادرست است؟
1)R Q

2)N R

3) Z N

4)Q N  کلید تست ها

سوالجوابسوال جواب
1362
272
338
449
5510
 
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه